Partiledare: Ishak Akan

G R U N D V Ä R D E N

Södertäljepartiet – kort bakgrund

Partiet föddes ur både frustration och övertygelse. Frustrationen gäller integrationsproblem, kulturkrockar, social oro och ökad kriminalitet i Södertälje. Övertygelsen gäller hoppet om en positiv förändring och tron på varje människas inneboende värde. Vi vill vara ett parti där invandrare och svenskar arbetar tillsammans för att hitta kreativa och positiva lösningar på de problem vi ser i Södertälje.

Vi är ett demokratiskt lokalt parti och vi välkomnar alla som delar partiets värderingar - oavsett etnisk tillhörighet, religiös övertygelse eller social bakgrund.

Dessa värderingar finns också i grunden för de demokratiska fri- och rättigheterna och i den västerländska och svenska kulturen. I detta avseende känner vi oss hemma i den kristna värdegrunden utan att för den skull positionera oss på den höger-vänster-skalan.

Våra värderingar kan sammanfattas på följande sätt:

Alla människors lika värde Familjens goda roll för individ och samhälle
Individens frihet och integritet Jämställdhet mellan män och kvinnor
  En stark betoning på etik och moral som grund för ett mångkulturellt samhälle Solidaritet med svaga och utsatta

 

Vice Ordf.: Mikael Jene

 

 

S K O L A  och  F Ö R S K L A

Vi vill säkra kunskaps- och andra uppsatta mål  för alla eleverna och skapa arbetsro i skolan
Vi vill stoppa nedläggning av skolor och riva upp beslutet  om  nedläggning  av  Bårstaskolan.
Skolan och lärarna måste få rätt att ta itu med sådana som hotar, trakasserar och förstör
Mindre klassgrupper och fler vuxna i skolmiljön
Varje skola ska ha ett eget bibliotek
Schemalagd modersmålsundervisning
Samarbete med kyrkan i moral och etik frågor
Skolpengen ska oavkortat gå till elevens skola
 Organiserad läxhjälp efter skoltid.
Förskolan ska ha behörig personal
Förskolans grupper får max ha 10 barn per vuxen

      

Fuat Tahan

V Ä R N A  F A M I L J E N

Familjerådgivning och gratis juridisk hjälp för kommunens alla invånare
Ett generöst vårdnadsbidrag och frihet för familjen att välja den barnomsorg som passar de egna barnen bäst

 


 

Johan Bozdemir

T Y G G H E T  I  S T A D E N

0 – Tolerans mot våld och kriminalitet
 Alla  invånare ska  känna  sig  respekterade,  trygga  och delaktiga i demokratiska  utvecklingsprocessen
Upprustning  av  gator, stadsparken och  gångvägar  med  bättre  belysning


 

Semir Hawsho

F Ö R E T A G A N D E

Vi vill underlätta etablering av nya  företag och avskaffa byråkratiska och administrativa hinder
Skaffa  flera  sommarjobb,  praktik- och  lärlingsplatser  åt  skolungdomarna  i  kommunen
Attraktivare  stadskärna  med lägre avgifter och även  möjlighet att tidsbegränsad gratisparkering


 

Davit Ilgun

K U L T U R  och  F R I T I D

Fler mötesplatser för ungdomarna
Fritidsgårdar som är öppna natt- och dagtid
Uppmuntra de nattvandrare som vill hjälpa ungdomar
Inrätta  ett  trygghetsteam  bestående  av  polisen,  socialen, skolan, lokalföreningarna och samfund vilka ska jobba tillsammans i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet, barn- och ungdomsbrottslighet samt rasism, främlingsfientlighet och utanförskap
Uppmuntra barn- och ungdomsverksamhet som bygger på kristna värderingar och demokratisk grundsyn
Museet på Torekällberget, biblioteken och kulturskolans  verksamhet ska på bästa möjliga tillgodose kommuninvånarnas mångkulturella behov


 

Suphi Chamoun

Ä L D R E S  V A R D A G

De äldre ska få bestämma om innehållet i omsorgen
De ska garanteras trygghet och livskvalitet
Ökad tillgång på olika boende former som grundas på den enskildes önskemål

 


 

Mrad Sarkis

 I N T E G R A T I O N

Ökad byggande som ger valmöjlighet mellan hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt
Etablera ett system där nyanlända flyktingfamiljen får en svensk ”fadderfamilj” att umgås med
Vi vill ha en rekryterings- och anställningspolicy som någorlunda motsvarar  kommunens  mångfald
Ge alla nyanlända flyktingar/invandrare utbildning i svensk samhälls- och kulturkunskap


 

Josef Kalaa Mraoui

G E N E R Ö S A R E  B I S T Å N D

Införa tydliga och enkla regler för biståndsbedömning till äldre och funktionshindrade och människor med särskilda behov att hantera sin vardag

 

 

 

 

 

T R Y G G H E T  I  S T A D E N  

*       0 – Tolerans mot våld och kriminalitet 

*       Alla  invånare ska  känna  sig  respekterade,  trygga  och delaktiga i demokratiska  utvecklingsprocessen  

*       Upprustning  av  gator, stadsparken och  gångvägar  med  bättre  belysning

 

 S K O L A  och  F Ö R S K O L A
 

*       Vi vill säkra kunskaps- och andra uppsatta mål  för alla eleverna och skapa arbetsro i skolan

*       Vi vill stoppa nedläggning av skolor och riva upp beslutet  om  nedläggning  av  Bårsta skolan.  

*       Skolan och lärarna måste få rätt att ta itu med sådana som hotar, trakasserar och förstör 

*       Mindre klassgrupper och fler vuxna i skolmiljön 

*       Varje skola ska ha ett eget bibliotek 

*       Schemalagd modersmålsundervisning 

*       Samarbete med kyrkan i moral och etik frågor 

*       Skolpengen ska oavkortat gå till elevens skola 

*       Organiserad läxhjälp efter skoltid. 

*       Förskolan ska ha behörig personal 

*       Förskolans grupper får max ha 10 barn per vuxen

 

 Ä L D R E S  V A R D A G
 

*       De äldre ska få bestämma om innehållet i omsorgen 

*       De ska garanteras trygghet och livskvalitet 

*       Ökad tillgång på olika boende former som grundas  på  den enskildes önskemål

 

V Ä R N A  F A M I L J E N  

*       Familjerådgivning och gratis juridisk hjälp för kommunens alla invånare 

*       Ett generöst vårdnadsbidrag och frihet för familjen

              att välja den barnomsorg som passar de egna barnen

              bäst

 G E N E R Ö S A R E  B I S T Å N D
 

*       Införa tydliga och enkla regler för biståndsbedömning till äldre och funktionshindrade och människor med särskilda behov att hantera sin vardag

 

 

K U L T U R  och  F R I T I D  

*       Fler mötesplatser för ungdomarna 

*       Fritidsgårdar som är öppna natt- och dagtid 

*       Uppmuntra de nattvandrare som vill hjälpa ungdomar 

*       Inrätta  ett  trygghetsteam  bestående  av  polisen,  socialen, skolan, lokalföreningarna och samfund vilka ska jobba tillsammans i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet, barn- och ungdomsbrottslighet  samt  rasism,  främlingsfientlighet  och utanförskap 

*       Uppmuntra barn- och ungdomsverksamhet som bygger på kristna värderingar och demokratisk grundsyn 

*       Museet på Torekällberget, biblioteken och kulturskolans  verksamhet ska på bästa möjliga tillgodose kommuninvånarnas mångkulturella behov

 

  I N T E G R A T I O N 

*       Ökad byggande som ger valmöjlighet mellan hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt 

*       Etablera ett system där  nyanlända  flyktingfamiljen   får   en   svensk  ”fadderfamilj”  att  umgås  med 

*       Vi  vill  ha  en  rekrytering- och  anställningspolicy  som någorlunda motsvarar  kommunens  mångfald 

*       Ge    alla    nyanlända     flyktingar/invandrare                utbildning i svensk samhälls-  och kulturkunskap

 

 F Ö R E T A G A N D E 

*       Vi vill underlätta etablering av nya  företag och avskaffa byråkratiska och administrativa hinder 

*       Skaffa  flera  sommarjobb,  praktik- och  lärlingsplatser  åt  skolungdomarna  i  kommunen 

*       Attraktivare  stadskärna  med lägre avgifter och även  möjlighet att tidsbegränsad gratisparkering    

  

 För mer info    www.sodertaljepartiet.org