STADGAR FÖR FÖRENINGEN: SÖDERTÄLJE PARTIET 

§ 1                NAMN OCH SÄTE

Föreningens benämning är SÖDERTÄLJE PARTIET och dess säte ligger i Södertälje. Partiets logo är en duva som symboliserar partiets värdegrunder. Partiets förkortning är SP.

 § 2                BAKGRUND OCH SAMHÄLLSSYN

Mom. 1.      Södertäljepartiet är självständigt och religiöst obundet. Partiet är demokratiskt och öppet för alla medborgare som accepterar partiets värdegrunder och dess samhällssyn och uppfyller kraven på medlemskap oavsett såväl etnisk, kulturell, religiös, social som annan bakgrund.

Moms. 2.     Värderingar

Som parti står vi för de värderingar som alltsedan 1000-talet förvaltats och förmedlats i vårt land av den kristna tron. Den bygger på en tusenårig värdegrund men förändras naturligtvis ständigt med svenska samhällets förändring. Moral och etik är dock bestående värden som vi ska vara rädda om.

Dessa värderingar finns också i grunden för de demokratiska fri- och rättigheterna och i den västerländska och svenska kulturen. I detta avseende känner vi oss hemma i de värdegrunderna utan att för den skull positionera oss på den ekonomiska höger-vänster-skalan. Samtidigt vill vi vara ett mångkulturellt parti som återspeglar det mångkulturella samhälle Sverige har blivit. Vi vill alltså bygga på de värderingar som representeras både av Sveriges kulturella arv och de mer integrerade traditionella demokratiska värderingar som präglar många ”invandrarkulturer” och så kallade nysvenskar.

 Våra värderingar kan sammanfattas på följande sätt: 

·         Alla människors lika värde

·         Individens frihet och integritet

·         Jämställdhet mellan kvinnor och män

·         En god mångkulturalism i enlighet med den västerländska demokratin

·         Solidaritet med svaga och utsatta

·         Familjens och äktenskapets goda roll för individ och samhälle

·         En stark betoning på etik och moral som grund för ett mångkulturellt samhälle

 

Mom. 3.       Som tumregel tror vi att den så kallade ”Gyllene Regeln” fångar vår grundvärdering:  

Behandla din nästa som du själv vill bli behandlad”. 

 

 

 § 3                SYFTE OCH VERKSAMHET

Mom. 1.       Partiets arbetsuppgifter inkluderar även att bilda opinion för att vinna likasinnade människor som väljare och vill tillsammans utveckla och förverkliga partiets grundidéer i enlighet med partiets samhällssyn. Vi vill motverka, Våld (ungdomsvåldet), rasism, främlingsfientlighet, utanförskap och isolering. Vi vill aktivt verka för en kommun där alla invånare känner sig respekterade och trygga samt delaktiga i den demokratiska utvecklingsprocessen. 

Mom.2         att verka för bildandet av partiförbund, kretsar, lokala partiföreningar, ungdomsförbund och olika arbetsgrupper mm 

Mom. 3.       att verka för solidaritet mellan lokala föreningarna, partiets olika organ och dess medlemmar. 

Mom. 4.       Partiets verksamhetsområde omfattar Södertälje kommun men partiet kan verka i alla ort, städer, kommuner mm i hela Sverige

 

§ 4                MEDLEMSKAP OCH DESS UPPHÖRANDE

Mom. 1.       Varje enskild person som är bosatt och folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde, accepterar partiets grundvärderingar, verkar i enlighet med partiets stadgar, är registrerats som medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift och inte tillhör annat kommunalt politiskt parti.

                      En enskild person som inte är folkbokförd inom partiföreningens verksamhets område kan erhålla medlemskap med den äger inte rösträtt i något provval. 

Mom. 2.       Medlemsansökan handläggs av styrelse för respektive partiförening och vidare befordras till partistyrelsen för beslut. Beslut om medlemskapet meddelas den sökande skriftligen. 

Mom. 3.       Enskild partimedlem som uppenbarligen motarbetar partiets stadgar och dess grundvärderingar samt den som genom sitt handlande eller uttalande skadar partiet utesluts ur partiet. Medlem som har uteslutits ur förlorar automatisk alla förtroendeuppdrag inom partiföreningen. 

Mom. 4.       Vid fråga om uteslutning skall respektive partistyrelsens/förbundsstyrelse anmäla förhållandet med sitt yttrande till Partistyrelsen för beslut. Beslut om uteslutning skall fattas med minst två tredjedels majoritet. Uteslutning får inte beslutas innan medlem haft tillfälle att yttra sig hos styrelsen för partiförening. 

Mom. 5.       Beslut om uteslutning skall meddelas till vederbörande medlem skriftligen. Beslut om uteslutning kan begäras omprövat hos både styrelsen för respektive partiförening eller dess årsstämma. Årsmötets beslut är dock bindande och detta beslut träder i kraft om två tredjedelar (2/3) av årsmötets närvarande gillar detta. 

Mom. 6.       Både inträde och utträde av medlemskapet är frivillig. Medlemskapet upphör automatiskt vid utträde, uteslutning och dödsfall. 

Mom. 7.       Medlem i annan förening inom Medborgaralliansen har, genom att styrka sitt medlemskap, rätt att delta i möte som annan förening har och har bara yttrande rätt men inte förslags- eller rösträtt.    

 

§ 5                ORGANISATION

Mom. 1        Partiet utgör en sammansluttning av dess förbund, krets, partiföreningar och ungdoms organisationer mm 

Mom. 2.       Partiets beslutande organ är årsstämman/årsmötet, partistyrelsen och övriga organ. Partistyrelsen beslutar om grundande av olika organ såsom förbund, partiförening, råd eller arbetsutskott, kommittéer och arbetsgrupper som behövs för partiets verksamhet.                      

Mom. 3.       Inom varje område/kommun bör finnas en partiförening som bedriver partiets verksamhet. 

Mom. 4.       De partiföreningar som finns i en och samma kommun ska de tillsammans bilda en krets. 

Mom. 5.      De partiföreningar och krets som i samma verksamhetsområde ska de tillsammans bilda ett förbund vars verksamhetsområde fastställs av partistyrelsen. 

Mom. 6.      Partiförenings, krets och övriga organs stadgar ska stämma överens med av partistämman antagna normalstadgarna. 

Mom. 7.       Partiförening och krets skall till Partistyrelsen/förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet. Den som inte lämnar ut begärda uppgifter till förbundsstyrelsen (Den som inte uppfyller dessa krav) förlorar sin representationsrätt att närvara vid förbundsstämma och förbundsråd.

 

§ 6                PARTISTÄMMA FÖR PARTIET

Mom.1.        Partistämman är partiets högsta beslutande organ. Den består av partistyrelsens ledamöter och av partiförenings- (krets/förbund-) stämmorna valda ombud.

Varje partiförening/förbund har mins en ombudsplats. Varje ombud har en röst.

Antalet ombud till partistämman fördelas mellan partiföreningarna/förbund betalande medlemmar per 31 december varje år proportionellt.

De totala ombudsplatserna fastställs av partistämman.  

Mom. 2.       Enskild partimedlem som anmäler sig äger närvarorätt i årsstämman. Partistyrelsen har rätt att till partistämman inbjuda enskilda personer med närvaro- och yttranderätt.  

Mom. 3.       Protokollutdrag med namnuppgifter på ombud som utsetts till partistämman skall vara organisationens tillhanda senast fyra veckor före stämman. 

Mom. 4.       Ordinarie partistämman skall hållas varje år, på tid och plats som beslutats av partistyrelse eller närmast föregående stämma.                     

Mom. 5.       Extra partistämma skall hållas efter beslut av partistyrelse eller då mins en tredjedel av antalet förbund begär detta. Kallelse till extra partistämma utfärdas av partstyrelsen så snart beslut fattas om extra stämma. Vid extra stämma behandlas endast de frågor som föranlett detta möte.   

Mom. 6.       Kallelse och förslag till dagordningen som utfärdats av styrelsen, verksamhets- berättelse och tillhörande handlingar för såväl för ordinarie som extra stämma skall anslås på partiets anslagstavla minst sex veckor före stämmans öppnande.  

Mom. 7.       Motion eller förslag till stämman kan lämnas av styrelser för olika partiförening; krets, förbund och enskild medlem i partiet. Dessa handlingar skall vara partistyrelsen tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer dock senast fyra veckor före stämman. Enskilda medlemmar i ett förbund ska lämna sina förslag till styrelsen för den förening som han/hon tillhör, för handläggning. 

Mom. 8.       Omröstning vid partistämman sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Röstning får inte ske med fullmakt.

                      Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.

Mom. 9.       Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom stadgefrågor. Vid lika röstetal stämmans ordförande har avgörande rätten. 

Mom. 10.     Val vid partistämma av partistyrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts. Partistyrelsen och partiets talesman (en eller två) utvalts för en mandatperiod av fyra (4) år. Styrelsen för partiförening utvalts för en mandatperiod på ett (1) år. 

Mom.11.      Ledamot av partistyrelsen har inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.

 

§ 7                ÅRSMÖTE FÖR PARTIFÖRENINGEN

Mom. 1.       Partiföreningens högsta beslutande organ är årsmötet och det består av alla röstberättigade medlemmarna.  

Mom. 2.       Ordinarie partiföreningens årsmöte skall hållas varje år under mars månad eller på tid och plats som beslutats av styrelsen för partiföreningen eller närmast föregående årsmöte. Partistyrelsen/föreningsstyrelsen har rätt att till partiföreningens årsmöte inbjuda enskilda personer med närvaro- och yttranderätt. 

Mom. 3.       Extra årsmöte skall hållas efter beslut av styrelse eller revisorerna eller också om mins en tiondel (1/10) av antalet röstberättigade partiföreningens medlemmar begär detta.

                      Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett detta möte.   

Mom. 4.       Kallelse till både ordinarie och extra årsmöte utfärdas av partiföreningens styrelse så snart beslut fattas om Ordinarie eller extra årsmöte. Kallelsen offentliggörs senast två veckor före årsmötet. 

Mom. 5.       Omröstning vid partiförenings årsmöte sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Röstning får inte ske med fullmakt. Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Mom. 6.       Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom stadgefrågor. Vid lika röstetal årsmötets ordförande har avgörande rätten.  

Mom. 7.       Val vid partiförenings årsmöte av partiförningens styrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts. Partistyrelsen utsetts vid behov och partiets partiordförande/föreningsstyrelse för en mandatperiod av fyra (4) år.  

Mom. 8.       Motion eller förslag till stämman kan lämnas av styrelse för partiförening och enskild medlem i partiet. Dessa handlingar skall senast en vecka före årsmötet ha inkommit till partiföreningens styrelsestyrelseordförande 

Mom. 9.       Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. 

Mom. 10.     Ledamot av styrelsen för partiförening har inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer. 

Mom. 11.     Vid Ordinarie partiets årsstämma/Partiföreningens årsmöte skall förekomma:                     

a)      Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för att för resp. mötet.

b)      Fastställande av röstlängd.

c)      Fastställande av respektive mötets stadgeenliga utlysning.

d)     Respektive styrelsens redovisningar för den gällande verksamhets period.

e)      Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar.

f)       Fråga om ansvarsfrihet för respektive styrelse.

g)      Fastställande av medlemsavgift för näst kommande kalenderår.

h)      Fastställande om arvode och ersättningar

i)        Val av Partiordförande/Styrelseordförande för en mandatperiod av fyra (4) år.

j)        Val av vice ordförande, kassör, sekreterare och minst en (1) ledamot och lika många ersättare i styrelse för partiföreningen för en mandat period av ett år.

k)      Val av högst två (2) revisor och dess ersättare.

l)        Val av minst tre (3) ledamöter för valberedning och två ersättare

m)    Behandling av förslag från partistyrelsen (propositioner) och inkomna övriga motioner.

n)      Övriga frågor. 

Årsmötets protokoll skall undertecknas av mötets ordförande, sekreterare och justeringsmän och anslås på föreningens anslagstavla.

 

§ 8                PARTISTYRELSE ELLER STYRELSE FÖR PARTIFÖRENINGEN

Mom.1.        Södertälje Partiets verksamhet leds av partistyrelsen/föreningsstyrelsen som består av Partiledare/styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en (1)  av årsmötet valda ledamot och lika många ersättare. 

Mom. 2.       Styrelsen utser för verksamheten erforderliga funktionärer och bildar arbetsgrupper som behövs för partiets olika aktiviteter.                     

Mom. 3.       Partistyrelsen/föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, då ordföranden eller då minst fem av styrelsens ledamöter eller revisorer begär det. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ordförande har avgörande rätten.  

Mom. 4.       Partistyrelsen/föreningsstyrelsen styrelsen för partiförening har rätt att till sina sammanträden inkalla ledamöter. Inkallad ledamot har yttrande- och rösträtt. 

Mom. 5.       Partistyrelsen har rätt att av partiförening eller krets, begära sammanträde med styrelsen, årsmöte eller delta i annan sammankomst i föreningen/kretsen samt skicka representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till dessa möten. Det samma gäller för Förbundsstyrelsen                      

Mom. 6.       Styrelsen åligger:

att   planlägga, leda partiet och inför partistämman ansvara för partiets politik,

       organisation, och kampanjverksamhet samt sköta partiets ekonomi.

att   leda och genomföra partiföreningens både politiska och organisatoriska

       verksamhet samt att  handha partiföreningens ekonomi.

att   hålla kontakt med partiets olika arbetsgrupper och eventuella förbund

att   i samråd med respektive fullmäktigegrupp förbereda nominering till

       kommunal och andra politiska representation.

att   verka för att medlemmarna informeras i alla politiska frågor genom bland

       annat fortlöpande mötesverksamhet.

att   verka för medlemmarnas utbildning i politiska och organisatoriska frågor.

att   tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet

       med gällande lagstiftning

 

§ 9.               REKRYTERINGS- OCH NOMINERINGSARBETET 

Mom. 1.       För att behandla nomineringsärenden inför valen skall partistämman/årsmötet för partiförening skall kallas, i god tid före allmänna val, till ett nomineringsmöte. Undantag kan beviljas av partistyrelse/Föreningsstyrelse.

Mom. 2.       Partistyrelsen/föreningsstyrelsen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val och andra val inom föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen.

Mom. 3.       Partistyrelsen/föreningsstyrelsen kan med två tredjedels (2/3) majoritet fastställa en ny valsedel samt återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda kandidater. Detta beslut skall senast fattas fyra (4) veckor efter det att nomineringsstämma ägt rum.

 

§ 10              REVISION

Mom.1.        Revisorerna är sammankallande och de skall följa partistyrelsens/partiföreningens styrelses verksamhet och ekonomisk förvaltning samt de skall lämna partistämman/årsmötet sin revisionsberättelse med förslag om styrelsens ansvarsfrihet för gångna mandatperiod.

Mom. 2.       Räkenskapsåret fastställs av partistyrelsen/Förbundsstyrelsen/styrelsen för partiförening.

Mom. 3.       Alla handlingar som berör respektive verksamhet och tidsperiod skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före partistämman/årsmötet. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen senast en vecka före årsstämman/årsmötet. 

 

§ 11              FIRMATECKNING

                      Partiets firma för samtliga organ tecknas av dess ordförande och kassör tillsammans. Mer än femtusen svenska kronors hantering kräver styrelse beslut.

 

§ 12              VALBEREDNING

Mom.1          Valberedningen bereder nästföljande årsmötes val ärenden och fyllnadsval och dessutom
övriga val ärenden som styrelsen eller medlemsmötet uppdrar åt valberedningen.

Mom.2          Valberedningen bereder val till kommunala nämnder, styrelser och nämndemans-
uppdrag.

 

§ 13               FÖRTROENDEVALDA

Mom.1          Vid tillsättning av förtroendeuppdrag skall en så jämn balans som möjligt mellan könen och åldern skapas.

Mom.2          Ur jämställdhetssynpunkt bör hänsyn tas till minoritetsgruppers representation.

Mom.3          Förtroendevald med politiskt uppdrag får väljas högst tre mandatperioder i följd till
                      
samma uppdrag om finns flera nomineringar till respektive uppdrag, därefter en 

                      mandatperiods paus.

Mom.4          Personer anställda av kommunorganisationen får ej vara ledamot i styrelsen,
                     
valberedningen eller revisor.

Mom.4.1      Detta gäller inte förtroendevalda arvoderade av kommunorganisationen.               

  

§ 14              STADGEÄNDRING

Mom. 1.       Ändringar i dessa stadgar kan beslutas endast av ordinarie partistämma/ partiföreningens

årsmöte, varvid två tredjedels (2/3) majoritet erfordras.

Mom. 2.       Mom. 2 i § 2 får inte upphävas eller ändras så förlorar sitt grundsyfte som är byggt på den kristna värdegrunden och den västerländska demokratin.

 

§ 15              UPPLÖSNING                

Om en partiförening skall upplösas, fastställer partistyrelsen/förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde för berörda föreningar. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels (2/3) majoritet av två på varandra årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte.